Registrovat se Přihlásit se Nákupní košík je prázdný 284 812 249
Vše pro firmy i kutily Colorlak maloobchod s.r.o.

Skrytá navigace – přejdi na:

Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení.
 2. Předmět smlouvy.
 3. Místo plnění.
 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy.
 5. Cena zboží a platební podmínky.
 6. Dodací lhůta.
 7. Doprava.
 8. Záruční podmínky.
 9. Reklamace.
 10. Ochrana osobních údajů.
 11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies.
 12. Závěrečná ustanovení.

1. Všeobecná ustanovení.

1.1. Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (spol. COLORLAK maloobchod s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

2. Předmět smlouvy.

2.1. Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na www stránkách spol. COLORLAK maloobchod s.r.o., katalozích, prospektech a jiných tiskovinách, jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

2.2. COLORLAK maloobchod s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

  • Bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.
  • Vyhovující normám, předpisům a nařízením platnými na území ČR.
  • Vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, jeli to pro daný druh zboží obvyklé.

3. Místo plnění.

3.1. Místem plnění může být provozovna, prodejna, výdejní místo prodávajícího při osobním odběru, případně při závozu zboží i jiné místo uvedené kupujícím při objednávce. Při osobním odběru zboží je kupující povinen předložit doklad o úplném zaplacení zboží, nebo zboží zaplatit hotově. Při odběru zboží jinou osobou, než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy.

4.1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva se stává uzavřenou a pro prodávajícího závaznou, až po zkontrolování a řádném převzetí a uhrazení zboží kupujícím. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

4.2. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

4.3. Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

5. Cena zboží a platební podmínky.

Ceny uvedené v tomto článku již obsahují DPH.

5.1. Přehled možných způsobů platby za zboží a jejich ceny pro ČR

Způsob platby Cena s DPH
Hotově při osobním odběru na pobočkách COLORLAK maloobchod s.r.o. zdarma
Bankovní převod – platba předem: Česká Spořitelna zdarma
Platební kartou při osobním odběru na pobočkách COLORLAK maloobchod s.r.o. Zdarma
Platební kartou online Zdarma
Dobírka – PPL 100,- Kč

5.2. Nabídkové ceny uvedené na www stránkách spol. COLORLAK maloobchod s.r.o. jsou platné v okamžiku objednání, a to až do výše skladových zásob prodávajícího a neobsahují cenu za dopravu, případně dobírku a platbu. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

5.3. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně provozovny prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty, může prodávající od uzavření kupní smlouvy odstoupit. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně dodacím listem i daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen zaevidovat tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

5.4. V případě, že prodávající nemá dostatečné množství zboží na skladě, a musí zboží od svého dodavatele objednat, má právo od kupujícího požadovat nevratnou, avšak z kupní ceny zboží při jeho úhradě odpočitatelnou finanční zálohu ve výši 30 až 50 %. Stejnou zálohu ve stejné výši má prodávající právo požadovat od kupujícího i v případě objednávky barev, které bude nutné tónovat na tónovacích automatech. Tato záloha je vratná v plné výši pouze v případě, že prodávající nebude schopen dodat kupujícímu ani jen část objednaného zboží. Prodávající a kupující se mohou dohodnout i na částečném plnění objednávky.

5.5. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve.

5.6. Veškeré ceny na www stránkách spol. COLORLAK maloobchod s.r.o. jsou konečné a již se na ně nevztahují žádné akce, ani dodatečné slevy.

6. Dodací lhůta.

6.1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je v dostatečném množství na skladě a není již rezervované jiným zákazníkem, zavazuje se prodávající jej vyexpedovat nebo předat dopravci do druhého pracovního dne. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

6.2. Pokud si objednáte zboží, které bude v dostatečném množství skladem do 15:00 hod. pracovního dne, bude toto zboží připravené k osobnímu odběru ještě tentýž den. Pokud si objednáte zboží, které bude v dostatečném množství skladem do 11:00 hod. pracovního dne, bude připravené k expedici ještě tentýž pracovní den.

6.3. Velká část zboží je převážně stále na skladě a skladová dostupnost je uváděná v detailu jednotlivých produktů. Každá rezervace zboží je odečtena ze skladu a následně spárována s e-shopem až po fyzickém převzetí zboží zákazníkem. Protože někteří výrobci neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek a jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 3 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

6.4. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 10 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), nebo jej nachystat k osobnímu odběru, je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem (zálohu) k aktuální objednávce – kupní smlouvě na jeho účet, případně hotově, v provozovně prodávajícího.

6.5. Dodací lhůta je do 2 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně a včas převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů zboží a v případě jakýchkoliv závad vše poznamenat přepravci v dodacím listě. Faktura, daňový doklad jsou pak přiloženy k dodanému materiálu v označeném balíku. V případě, že objednávající nevyzvedne své zboží od přepravce včas a toto zboží bude doručeno zpátky prodávajícímu, hradí kupující veškeré náklady spojené s dopravou dle těchto obchodních podmínek to jest cestu tam a zpátky, plus manipulační poplatek ve výši 5 % z ceny objednaného zboží, nejméně však 150,-Kč.

7. Doprava.

Ceník přepravy PPL
PPL 0.00 - 2.00 kg 125 Kč
PPL 2.01 - 5.00 kg 145 Kč
PPL 5.01 - 10.00 kg 205 Kč
PPL 10.01 - 20.00 kg 245 Kč
PPL 20.01 - 31.50 kg 315 Kč
PPL 31.51 - 50.00 kg 735 Kč

7.1. Ceny v tomto článku jsou uvedené včetně balného a platné DPH.
Veškeré přepravy zboží se realizují v pracovní dny.
Nákupní košík Vám dle obsahu vždy nabídne dostupné možnosti dopravy a jejích ceny.
K váze zboží se automaticky připočítává i váha obalového materiálu, koeficientem plus 20% váhy zboží.

7.2. Při převzetí zásilky je kupující povinen řádně zkontrolovat její obsah, protože poškození způsobené přepravou nemusí být zřejmé, ani pokud obalový materiál zásilky nejeví známky poškození. Pokud by v zásilce bylo některé zboží nějak poškozeno, kontaktujte nás telefonicky, vždy před jejím převzetím či nepřevzetím na lince 224 401 664, kde se domluvíte na dalším postupu, vždy ale musí být sepsán záznam do reklamačního protokolu dopravce. Bez tohoto protokolu není možné později po Vašem převzetí zásilky zboží reklamovat a reklamaci uznat.

7.3. Zásilku je nutné vyzvednout nebo převzít v termínu dle podmínek jednotlivých dopravců, obvykle do tří dnů od její odeslání. Přesné podmínky uvádí jednotlivý dopravci na svých webových stránkách. Nevyzvednutá zásilka, bude automaticky odeslána zpět prodávajícímu a kupujícímu budou účtovány náklady spojené s cenou dopravy v obou směrech, tj. cena zvolené dopravy násobeno dvěma, plus manipulační poplatek ve výši    5 % z ceny objednaného zboží, nejméně však 150,-Kč a to i v případě, že cena za odeslání zásilky nebyla účtována.

7.4. Osobní odběr na pobočkách COLORLAK maloobchod s.r.o.

7.5. Po spárování Vaší objednávky se skladem a kontrole, jestli zboží není rezervované jiným zákazníkem, Vám zašleme výzvu k osobnímu odběru e-mailem. Pokud se dostavíte pro zboží před touto výzvou, nemůžeme garantovat, dostupnost všech položek Vaší objednávky.

7.6. Zboží skladem objednané v pracovní den do 15.00 hod. je obvykle připravené k odběru ještě tentýž den. Produkty, které nejsou skladem, budou připravené k odběru ihned po jejich naskladnění. Informace o době naskladnění produktu je uvedena vždy v jeho detailu.

7.7. Zboží Vám budeme rezervovat od potvrzení po dobu 5 pracovních dnů, poté bude vráceno zpátky k dalšímu prodeji. Potřebujete-li tuto dobu prodloužit uveďte to ve Vaší objednávce do poznámky.

8. Záruční podmínky.

8.1. V souladu s ustanoveními občanského zákoníku zákona č. 89/2012 Sb. má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Toto ustanovení je platné pouze při elektronické objednávce zboží provedené přes náš prodejní portál na www stránkách spol. COLORLAK maloobchod s.r.o.

8.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě zboží doručte do některé z poboček COLORLAK maloobchod s.r.o.

   • zboží, ani jeho část nesmí nést známky opotřebení a nesmí být poškozené
   • zboží musí být kompletní

8.3. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

8.4. Odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

a) na barvy a produkty na zakázku namíchané, natónované z důvodu konkrétní zakázkové výroby požadovaného odstínu dle jednotlivých objednávek.

b) na prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen (např. zakrývací fólie, náhradní válce, speciální pásky, štětce apod.);

c)  na fyzické osoby oprávněné k podnikání nebo právnické osoby či osoby, které zboží objednaly v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

8.5. Storno objednávky ze strany prodávajícího – prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

8.6. Záruční doba barev, lazur, stěrek, tmelů, ředidel, jiné chemie, nářadí a pomůcek pro malíře je platná, pokud není na výrobku uvedeno jinak po dobu 24 měsíců. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

9. Reklamace.

9.1. Vyskytne-li se na Vámi zakoupeném zboží vada, která spadá do záruky, můžete zboží reklamovat na některé z našich poboček, nebo se s námi můžete spojit prostřednictvím kontaktů, uvedených v sekci kontakt. V oznámení o závadách uvádějte zejména jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, podrobný popis závady, jak se projevuje a popis toho, jak k závadě došlo. V závislosti na druhu zboží Vás budeme informovat o dalším postupu, případně Vám poskytneme kontakt na nejbližšího technika výrobce. Bližší informace k reklamačnímu řádu naleznete zde: https://colorlak-barvy.cz/reklamacni-rad/

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,, nařízení GDPR “) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, či Rámcové kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu ,,Prohlášení o ochraně soukromí“ vyvěšeného na webových stránkách společnosti COLORLAK, a.s. www.colorlak.cz do jejíž skupiny patří společnost COLORLAK maloobchod s.r.o.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Závěrečná ujednání.

12.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

12.2. Kupující a prodávající se dohodli, že prodávající může v přiměřeném rozsahu tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. Případnou změnu oznámí prodávající kupujícímu elektronickou poštou 14 dní před provedením změny. Kupující má právo závazek z důvodu změny písemně vypovědět do 14 dní po provedení změny. Výpověď je platná okamžikem jejího doručení prodávajícímu.

12.3. Prodávající v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje kupujícího o možnosti řešit spory vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR se sídlem Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, email: adr@coi.cz, web www.coi.cz.


Platné od 1.10.2021


Menu

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Přidat dotaz

×

K vyhodnocování návštěvnosti webových stránek a optimalizaci marketingových aktivit využíváme cookies. Použitím webových stránek dáváte souhlas s užitím cookies. Prohlášení o ochraně soukromí